SERVEIS PER ARQUITECTES

"Hem tingut l'oportunitat de col·laborar amb diversos arquitectes i hem pogut gaudir d'una bona entesa i coordinació, aportant solucions i adaptant-nos a la sensibilitat que marca la personalitat de cada professional"

Us puc oferir els meus serveis en:

 • Confecció d'amidaments i pressupostos (CYPE Arquímedes, presto, bc3)
 • Estudis de seguretat i salut
 • Direcció d'execució d'obra
 • Coordinació de seguretat i salut en obra

Confecció d'amidaments i pressupostos

 • El mesurament del projecte es realitza sobre plànols i amb les especificacions que determini el projectista
 • En un projecte, el mesurament i el pressupost és un document vital per aconseguir l'èxit de l'obra. La definició i descripció precisa dels treballs a realitzar ajuda a minimitzar els sobrecostos, al control econòmic durant l'execució de les obres i a la satisfacció final del client.


Estudis de seguretat i salut

 • Redactat minuciosament i adaptat al projecte d'execució d'acord amb el RD 1627/1997. Aquest document s'inclou com a part del projecte executiu que ho requereixi.
 • Es considera que per a obres on el Pressupost d'Execució Material (PEM) excedeix els 280.000 €, es superen les limitacions establertes a l'article 4t del Decret i és obligat elaborar un estudi de seguretat i salut. En les obres d'import inferior només es requereix un estudi bàsic de seguretat i salut. S'ha de tenir una consideració especial a les obres amb molta càrrega de mà d'obra i la durada d'aquestes.

Direcció d'execució d'obra

 • El director d'execució de l'obra forma part de la direcció facultativa i assumeix la funció de dirigir l'execució material de l'obra, fer el seguiment del control de qualitat i econòmic del procés constructiu.
 • La nostra línia professional es basa en la disponibilitat a peu d'obra i experiència en direccions d'execució.

Coordinació de seguretat i salut en obra

 • Les tasques de coordinació de seguretat durant l'execució de les obres comporten una gran responsabilitat assumible només amb els coneixements i una metodologia de treball eficient.
 • La rigorositat en l'exercici i la documentació de la coordinació consoliden la seguretat i alleuja la pesada càrrega de responsabilitats de la resta d'agents en obra.


Les principals responsabilitats del coordinador són:

 • Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.
 • Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals durant l'execució de l'obra, i en particular en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del RD 1627/1997.
 • Coordinar els recursos preventius de l'obra (RRPP), perquè aquests puguin desenvolupar correctament les seves funcions.
 • Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions que s'hagin introduït. .
 • Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
 • Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
 • Anotar en el Llibre d'incidències les ordres que en matèria de seguretat i salut es donin amb la finalitat de realitzar el control i seguiment del Pla de seguretat i salut.PER CONSULTAR PREUS O DUBTES NO DUBTI EN POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES

L'ATENDREM EL MILLOR POSSIBLE I LI OFERIREM UN TREBALL DE QUALITAT.

estuditoniarque@gmail.com     657 59 62 56

© 2018 Toni Arqué. Estudi d'Arquitectura Tècnica. c/Malvasia 17. Pont d'Inca-Marratxi
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!