SERVEIS PARA CONSTRUCTORES

Amb una experiència de deu anys com a cap d'obra i de producció en una empresa constructora puc oferir col·laboració en:

  • Pla de seguretat
  • Pressupostos i certificacions d'obra
  • Assessorament tècnic

Pla de seguretat 

És obligació del contractista elaborar un pla de seguretat i salut en base a l'estudi de seguretat i salut (o de l'estudi bàsic), d'acord amb els sistemes propis de l'empresa i que poden ser alternatius als previstos en l'estudi si es justifiquen adequadament. Totes aquestes variacions no poden implicar una disminució dels sistemes de prevenció previstos en l'estudi (o estudi bàsic)

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador en matèria de seguretat i salut.

El pla de seguretat pot ser modificat durant el transcurs de les obres, davant l'aparició de treballs imprevistos o canvis dels sistemes de producció que s'hagin donat per una o altra raó.

Les modificacions al pla també han de ser aprovades pel coordinador abans de fer-se efectives.

Poden presentar suggeriments i alternatives de manera raonada:

  • Les persones que intervinguin en l'obra
  • Les persones o òrgans amb responsabilitats en prevenció en les empreses que intervinguin (serveis de prevenció entre d'altres)
  • Els representants dels treballadors.

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent d'aquestes persones, així com de la direcció facultativa  de la Inspecció de Treball  i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

Cal tenir en compte que la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral s'ha d'acompanyar del pla de seguretat i salut.

Pressupostos i certificacions d'obra 

El pressupost es confecciona a partir de la descripció i amidaments de les partides incloses en la documentació del projecte i que defineixen les tasques a realitzar.

Cada contractista, en funció de la seva organització i mitjans, ha d'establir un preu unitari adaptat al seu cost real, per tant, és imprescindible una bona sistemàtica de control de costos per obtenir una base de preus fiable pròpia de l'empresa.

La certificació d'obra quantifica l'obra executada durant un període de temps, seguint els criteris que es defineixen en projecte o qualsevol altre sistema establert amb anterioritat.

Si durant el transcurs de l'obra apareixen noves partides no previstes el constructor pot proposar un preu nou basant-se en altres partides similars incloses en el pressupost o, si així s'acorda, valorar-lo per administració un cop executat quantificant el cost real que ha tingut el seu execució.

Assessorament tècnic

Durant el transcurs de les obres solen aparèixer detalls difícils de solucionar, materials o sistemes innovadors, complexos o desconeguts pel constructor, pot passar que la resolució d'un punt tingui diverses opcions i calgui escollir el millor mètode. Tenir l'assessorament d'un tècnic li donarà tranquil·litat i seguretat.


PER CONSULTAR PREUS O ACLARIMENTS NO DUBTI EN POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES L'ATENDREM EL MILLOR POSSIBLE I LI OFERIREM UN TREBALL DE QUALITAT.

estuditoniarque@gmail.com    657 59 62 56

© 2018 Toni Arqué. Estudi d'Arquitectura Tècnica. c/Malvasia 17. Pont d'Inca-Marratxi
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!